www.pietvanegmond.nl

Over de Stichting...

Donateur worden

Voor haar financiële middelen is de stichting aangewezen op royalty's, donaties en verdiensten die voortvloeien uit bovengenoemde activiteiten. De stichting kan haar doelstellingen en activiteiten dus alleen met uw steun verwezenlijken. Daarom nodigen wij iedereen die het werk van de stichting een warm hart toedraagt uit om donateur te worden. Als donateur blijft u op de hoogte van al onze activiteiten en nieuwe uitgaven, en geniet u korting bij aanschaf van door de stichting uitgegeven publicaties en geluidsdragers. Elders op deze website kunt u zich als donateur opgeven. De minimum donatie bedraagt 12 euro per jaar.

Ook wanneer u een schenking of eenmalige donatie wilt doen, of de stichting testamentair wilt gedenken, is het bestuur u hiervoor zeer erkentelijk.

U kunt ook donateur worden! Stuur hiervoor een e-mail naar :

Schriftelijk aanmelden kan eveneens.
Het adres:
Stichting Piet van Egmond Documentcentrum
p/a Lantingawerf 17
8651 HA IJlst

Documentatie gevraagd

Behalve met financiële bijdragen bewijst u de stichting een grote dienst door archiefmateriaal van en over Piet van Egmond (foto's, brieven, concertprogramma's, partituren uit zijn muziekcollectie, oude platen, bandopnamen enz.) dat u in bezit hebt, of waarvan u het bestaan kent, aan het documentatiecentrum te schenken, in bruikleen af te staan of bij testament aan de stichting na te laten.